K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta (nr 1/2022r.)

  koniec: 20.04.2022, 12:00, rozstrzygnięcie: 30.04.2022, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój” sp. z o.o ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych tel./fax +48 74 848 84 94

  PREZES ZARZĄDU

  Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu

  ul. Ratuszowa 6

  Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta

  1. Wymagania obowiązkowe:

  1) wykształcenie wyższe ( preferowane z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu),

  2) minimum 3 letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży, w tym minimum 1 roczne na  stanowisku kierowniczym,

  3) minimum 1 roczne doświadczenie w zakresie aktywnej sprzedaży,

  4) mile widziane doświadczenie w organizacji imprez sportowych lub kulturalnych,

  3) mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych,

  4) znajomość na poziomie zaawansowanym języka angielskiego,

  5) doświadczenie w sporządzaniu raportów, opracowywaniu strategii sprzedażowych, dbanie o efektywne relacje z najważniejszymi klientami,

  6) dyspozycyjność i odpowiedzialność.

   2. Wymagania dodatkowe:

  1) umiejętność analitycznego myślenia,

  2) umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, strategiczne, biznesowe i handlowe, świadomość komercyjna,

  3) umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,

  4) duża samodzielność w działaniu,

  5) terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,

  6) biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),

  7) umiejętność kierowania zespołem

  3. Wymagane dokumenty :

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

  3) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik).

   4. Opis stanowiska:

  1) aktywna sprzedaż usług Spółki;

  2) pozyskiwanie stałych klientów;

  3) realizacja okresowych planów sprzedażowych;

  4) sporządzanie ofert dla klientów, w tym ubieganie się o realizację zamówień publicznych;

  5) stała  współpraca ze związkami, federacjami i klubami sportowymi;

  6) stała współpraca z agencjami artystycznymi, biurami podróży, portalami internetowymi do rezerwacji zakwaterowania oraz sprzedaży usług;

  7) obsługa systemów (programów) sprzedaży usług;

  8) organizowanie, prowadzenie i zapewnienie prawidłowości przebiegu wszelkich imprez,  kulturalnych, sportowych, i rozrywkowych, w tym pozyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa;

  9) organizowanie, sprzedaż i realizacja półkolonii, zimowisk i innych form opieki nad dziećmi;

  10) planowanie, organizowanie i koordynowanie obozów oraz zgrupowań sportowych;

  11) działania public relations Spółki poprzez obsługę strony internetowej, mediów społecznościowych oraz współpracę z mediami;

  12) planowanie i przeprowadzanie kampanii reklamowych;

  13) aktywna współpraca z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, jednostkami organizacyjnymi i spółkami Gminy Wałbrzych;

  14) zapewnienie ciągłości ubezpieczenia uczestników imprez masowych;

  15) zapewnienie stałej ochrony imprez (masowych i niemasowych);

  16) współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

   

  Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

   

  5. Warunki pracy:

  1) wymiar czasu pracy: pełny etat

  2) umowa o pracę,

  3) stabilne warunki zatrudnienia,

  4) atrakcyjne wynagrodzenie, regulaminowe dodatki,

  5) możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,

  6) dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,

  7) odpowiednie narzędzia pracy,

  8) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,

  9) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

  10) miejsce pracy: ul. Ratuszowa 6 Wałbrzych,

  11) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami Prezesa Zarządu.

   

  6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Wałbrzychu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych lub pocztą elektroniczną na adres kadry@aqua-zdroj.pl  w terminie do 20 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik działu Sprzedaży i Obsługi Klienta”.

   

  Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:                     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, adres e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl , tel.74/848 84 94;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko księgowa/y;

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@aqua-zdroj.pl  

  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;

  11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 06.04.2022, 13:26
  Dokument oglądany razy: 70
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"