K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy (nr Ogłoszenie )

  koniec: 15.01.2021, 15:00, rozstrzygnięcie: 30.01.2021, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: tel. 74 848 84 94, e-mail biuro@agua-zdroj.pl, faks 74 848 84 94.

  PREZES ZARZĄDU

  Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu

  ul. Ratuszowa 6

  Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy

  1. Wymagania obowiązkowe:

  1) wykształcenie wyższe ( preferowane z zakresu ekonomii, finansów , rachunkowości),

  2) minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w prowadzeniu pełnej księgowości dla spółki z o.o lub spółki akcyjnej ( mile widziane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego),

  3) bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,

  4) znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,

  5) doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,

  6) dyspozycyjność i odpowiedzialność.

   2. Wymagania dodatkowe:

  1) umiejętność analitycznego myślenia,

  2) umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,

  3) umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,

  4) duża samodzielność w działaniu,

  5) terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,

  6) biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),

  7) znajomość programu „Gratyfikant”

  3. Wymagane dokumenty :

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

  3) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik).

   4. Opis stanowiska:

  1) prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  2) kontrola, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

  3) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych ( sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, m.in. VAT, JPK,CIT, podatek od nieruchomości),

  4) odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,

  5) organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,

  6) terminowe i rzetelne sporządzanie raportów, bilansów i sprawozdań finansowych

  7) planowanie, weryfikowanie, analizowanie oraz kontrola kosztów,

  8) weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,

  9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  10) współpraca z bankami, zewnętrznymi instytucjami finansowymi i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US), biegłymi rewidentami,

  11) właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,

  12) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  13) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, itp.

  14) terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,

  15) nadzór nad kilkuosobowym zespołem,

   

  Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

   

  5. Warunki pracy:

  1) wymiar czasu pracy: pełny etat

  2) umowa o pracę,

  3) stabilne warunki zatrudnienia,

  4) atrakcyjne wynagrodzenie, regulaminowe dodatki,

  5) możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,

  6) dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,

  7) odpowiednie narzędzia pracy,

  8) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,

  9) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

  10) możliwa praca zdalna/łączona,

  11) miejsce pracy: ul. Ratuszowa 6 Wałbrzych,

  12) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami Prezesa Zarządu.

   

  6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Wałbrzychu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych lub pocztą elektroniczną na adres kadry@aqua-zdroj.pl  w terminie do 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy”.

   

  Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:                     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, adres e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl , tel.74/848 84 94;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko księgowa/y;

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@aqua-zdroj.pl  

  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;

  11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 30.12.2020, 14:05
  Dokument oglądany razy: 522
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"