K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki (nr 1/2020)

  koniec: 31.07.2020, 15:00, rozstrzygnięcie: 31.08.2020, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: biuro@aqua-zdroj.pl, faks 74 848 84 94.

  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

  Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu postanowiła zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydata.

   

  Do konkursu zgłosiło się 11 kandydatów. Po I etapie postępowania konkursowego polegającego na weryfikacji kompletności złożonej dokumentacji i spełnieniu wymogów formalnych, Rada Nadzorcza dopuściła 6 kandydatów do II etapu postępowania konkursowego.

   

  W oparciu o przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, analizę przedstawionych koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki do 2023 roku oraz o ocenę kompetencji i doświadczenia zawodowego poszczególnych kandydatów, Rada Nadzorcza stwierdziła, że żaden kandydat nie spełnił wymagań określonych na stanowisku Prezesa Zarządu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

   

  Wkrótce Rada Nadzorcza poinformuje o dalszych decyzjach dotyczących Zarządu Spółki.

  Wałbrzych 31.08.2020r.

   

   

   

  Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

  „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu Spółki

   

  Na podstawie § 18 ust. 7 pkt 4 aktu założycielskiego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz pkt. IX. ust. 3 Zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje
  z dnia 20.02.2020 r. i uchwały nr 16/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.06.2020 r., Rada Nadzorcza postanawia wszcząć postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

   

  Wymagania konieczne

  1.         Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

  a)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

  b)   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

  c)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

  d)   korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

  e)   dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

  f)     wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;

  g)    spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

   

   

  Wymagania pożądane

  2.         Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien ponadto posiadać:

  a)    wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii, finansów lub nauk o zarządzaniu;

  b)    znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;

  c)     wiedzę z zakresu zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowość finansowej spółek prawa handlowego;

  d)    znajomość specyfiki branży, w której funkcjonuje spółka;

  e)    doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową;

  f)     doświadczenie w organizacji imprez, w tym imprez o charakterze kulturalno-sportowym;

  g)    wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;

  h)    umiejętności kierowania zespołem, podejmowania decyzji, ryzyka;

  i)      znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;

  j)      ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów
  i rachunkowości, audytu, prawa spółek i samorządu terytorialnego.

  3.         Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

  b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

  c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

  d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

  e)   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

  f)     została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Elementy zgłoszenia

  4.         Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  a)    życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem i zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do korespondencji. Wzór oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.”;

  b)   dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego;

  c)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy;

  d)   dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;

  e)   opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki do końca 2023 r.;

  f)     aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem zgłoszenia w konkursie;

  g)    dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności (np. referencje, zaświadczenia
  o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty);

  h)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  j)     oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

  k)    oświadczenie o braku wszczętych i toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych lub karno-skarbowych;

  l)      oświadczenie o nieprowadzeniu aktywności społecznej, zarobkowej lub politycznej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności spółki, której dotyczy postępowanie;

  m) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących spółki uzyskanych w toku postępowania konkursowego;

  n)   oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie niezgodnych z prawną danych w procedurze konkursowej na członka Zarządu Spółki;

  o)   zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu postępowania konkursowego
  (druk do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Spółki www.bip.aqua-zdroj.pl);

  p)   w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku - kandydat zobowiązany jest do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji
  o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 poz. 306 z późn. zm.) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.

  5.         Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w lit. a, e-g, i-q kandydat zobowiązany jest złożyć
  w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat, którego zgłoszenie spełni wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  6.         W toku postępowania konkursowego kandydaci mogą przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

  Informacje o Spółce

  7.         Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz regulamin Zarządu.

  8.         Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki przy ul. Ratuszowej 6
  w Wałbrzychu, w sekretariacie Zarządu (pok. 13) w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00
  w terminie od dnia publikacji ogłoszenia konkursu do dnia 31.07.2020 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie Zarządu (tel. +48 74 660 93 30) oraz złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

  Termin i miejsce zgłoszenia

  9.         Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu konkursowym należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, pokój nr 13 w godzinach od 08:00 do 15:00, lub wysłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych. Zgłoszenia kandydatów powinny być zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki i doręczone do Spółki
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. - nie otwierać.”

  10.     Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

  11.     Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

  12.     Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte na posiedzeniu Rady Nadzorczej do dnia 07.08.2020 r.

  13.     Z otwarcia zgłoszeń sporządzony zostanie protokół.

  Etapy postępowania konkursowego

  14.     Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.

  15.     Etap I odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.

  16.     Decyzje o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do II etapu podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

  17.     Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki do II etapu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

  18.     Etap II obejmuje: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników konkursu.

  19.     Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie
  i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie co najmniej 3 dni przed terminem rozmów. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki do dnia 28.08.2020 r.

  20.     Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

  21.     Zaproszeni kandydaci, przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poproszeni
  o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem jednoznacznej identyfikacji.

  22.     W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną ocenione kwalifikacje, wiedza i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, a w szczególności:

  a)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;

  b)   znajomość zagadnień ekonomicznych, administracyjnych i prawnych;

  c)    znajomość nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;

  d)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek
  z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego; znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych;

  e)   znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości i rachunkowości zarządczej;

  f)     znajomość zagadnień związanych z organizacją imprez kulturalno-sportowych;

  g)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,

  h)   wiedza z zakresu zarządzania obiektami sportowymi i prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.

  23.     W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na 3 pytania członków Rady Nadzorczej
  w zakresie określonym w pkt 22.

  24.     Niezależnie od zagadnień określonych w pkt 22 ocenia się kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, historię pracy, koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki do 2023 r. oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

  25.     Wybór Prezesa Zarządu Spółki spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu obejmuje analizę pisemnego opracowania zawierającego koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki do
  2023 r., rozmowę kwalifikacyjną, ocenę posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ocenę dodatkowych kwalifikacji.

   

  Wynik konkursu

  26.     Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami dopuszczonymi do
  II etapu, Rada Nadzorcza dokona wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółki do dnia 01.09.2020 r. Prezes Zarządu Spółki zostanie wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki w tajnym głosowaniu, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki.

  27.     Jeżeli wyłoniony w Konkursie kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki lub zaistnieją przesłanki uniemożliwiające jego powołanie, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko następnemu, najwyżej ocenionemu  kandydatowi albo powtórzyć postępowanie konkursowe.

  28.     Wynik Konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług
  w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy
  o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług
  w zakresie zarządzania.

  29.     Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej Spółki dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

  Pozostałe czynności

  30.     Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający:

  a)    datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności w konkursie;

  b)    imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Spółki przeprowadzających postępowanie konkursowe;

  c)     listę kandydatów biorących udział w postępowaniu konkursowym;

  d)    opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;

  e)    wykaz zadanych pytań poszczególnym kandydatom i oceny uzyskane przez kandydatów;

  f)     wynik konkursu.

  31.     Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o wynikach postępowania konkursowego drogą mailową.

  32.     Kandydaci, którzy nie zostali powołani na Prezesa Zarządu Spółki w wyniku postępowania konkursowego będą mogli odebrać złożone dokumenty w ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyników konkursu na Biuletynie Informacji Publicznej Spółki. W przypadku nieodebrania zgłoszeń w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

  33.     Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, w tym również gdy żaden kandydat po II etapie postępowania konkursowego nie uzyska rekomendacji Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje drogą mailową kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

  34.     Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka, z zastrzeżeniem pkt 35.

  35.     Koszty związane z udziałem poszczególnych kandydatów w Konkursie obejmujące
  w szczególności koszty przygotowania zgłoszenia, złożenia zgłoszenia, dojazdów, itp. pokrywa kandydat we własnym zakresie.

   

  Rada Nadzorcza

  Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-

  Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ”

  Sp. z o. o. w Wałbrzychu

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 01.07.2020, 07:03
  Dokument oglądany razy: 1160
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"