K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.10.2020, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

   

  Imię i nazwisko

   

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i e-mail oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko w/w Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-288-80-16  REGON: 020698864, co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, w tym ułatwienie komunikacji.

   

  Wyrażam również zgodę na przechowywanie moich danych osobowych jw. oraz pozostałych danych osobowych zawartych w cv dla celów przyszłych rekrutacji na w/w stanowisko przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

   

  Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w cv.

   

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  a) administratorem moich danych osobowych jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. , a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;

  b) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie z siedzibą w Wałbrzychu ul. Ratuszowa 6 58-304, to: adres korespondencyjny, adres e-mail:  iodo@aqua-zdroj.pl

  c) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;

  d) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji;

  e) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  f) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

  g) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych,

  h) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

  i) podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne,

  j) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele;

  k) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia spółki z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;

  l) Spółka nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

   

   

   

   

   

   

   

  ………………………………………………..

                        Data i podpis

   

  Druk do pobrania

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 05.10.2020
  Podpisał: aDMIN aDMIN
  Dokument z dnia: 05.10.2020
  Dokument oglądany razy: 1814
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"