K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Przetwarzanie danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,  Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul.Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul.Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych. tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl  lub z Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: iodo@aqua-zdroj.pl lub pisemnie na adres:Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul.Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych.

   

  I. Wskazanie administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl

   

  II. Wskazanie inspektora ochrony danych

  Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94

   

  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  IV. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

  VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul.Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

  VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółka Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 16.10.2019
  Podpisał: Admin Admin
  Dokument z dnia: 16.10.2019
  Dokument oglądany razy: 6694
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"