K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Dostęp do informacji publicznych nie udostępnionych w biuletynie

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z dnia 08.10.2001):

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o., jest udostępniana na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni,  WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje  WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o., nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

  4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1,  WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 16.10.2019
  Podpisał: Tomasz Rybiński
  Dokument z dnia: 16.10.2019
  Dokument oglądany razy: 7180
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"